Nota prawna

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.apacare.pl [„Serwis”] jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w nim warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania Serwisu. FHE „KodeNt” Bogusława Niewiadomska z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzika 19/23 m. 68 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 118-067-71-17, ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś Państwo, jako użytkownicy Serwisu obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu po wprowadzeniu przez FHU „KodeNt” zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jej treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu.

I. Prawo autorskie. Prawa własności przemysłowej.

Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana i rozpowszechniana, chyba że FHU „KodeNt” lub Cumdente GmbH wyrazi na to pisemną zgodę. FHU „KodeNt” wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis i drukowali jego fragmenty wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że FHU „KodeNt” lub Cumdente GmbH wyrazi na to pisemną zgodę. Poszczególne dokumenty zawarte w Serwisie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Nazwy produktów zamieszczone w Serwisie są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Cumdente GmbH. Firma FHU „KodeNt” korzysta z tych znaków za zgodą firmy Cumdente GmbH. Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez podmioty uprawnione i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy FHU „KodeNt” lub Cumdente GmbH.

II. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. Przesyłając do FHU „KodeNt” materiał (w tym utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), np. za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez stronę internetową www.apacare.pl, potwierdzają Państwo, że: materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem; dołożą Państwo starań, aby przed przesłaniem materiałów usunąć wszelkie wirusy lub inne cechy materiału mogące uszkodzić Serwis.
Korzystając z Serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

III. Wyłączenie odpowiedzialności.

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez FHU „KodeNt” lub Cumdente GmbH w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. FHU „Kodent” nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność informacji i opinii, zamieszczonych w Serwisie, ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez Serwis. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione.
FHU „KodeNt” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem i dalszą eksploatacją materiałów z Serwisu lub innych Stron internetowych do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Serwisu. W szczególności FHU „KodeNt” nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej lub inną formę przekazu danych.
FHU „KodeNt” nie zweryfikowała treści stron internetowych stworzonych lub prowadzonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp przez Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością FHU „KodeNt” nie oznacza, że FHU „KodeNt” rekomenduje taką stronę lub produkty lub usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
FHU „KodeNt” nie ponosi odpowiedzialności za aktualność wszystkich informacji umieszczonych w Serwisie, jednakże w przypadku uznania przez Państwa konieczności ich weryfikacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 6354541 lub poprzez wysłanie e-mail'a na adres kodent@kodent.com.pl.

IV. Prawo właściwe.

Serwis jest prowadzony przez podmiot polski; korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.